konkurz

Chcete s námi hrát Malého prince? Tak to máme velkou radost!

Divadlo GAFA vyhlašuje KONKURZ

na roli Malého prince v připravované inscenaci Malý princ.

Místo konání: Rabenštejnská věž, Panská 207/4,
České Budějovice, 370 01

Datum a čas: 9.8.2024, v odpoledních hodinách (bude
upřesněno na základě podané přihlášky)

Než však vyplníte přihlášku důkladně si prosím prostudujte níže přiložené soubory. Jedná se o pravidla konkurzu, souhlas se zpracováním osobních údajů na internetu a to nejdůležitější propozice ke konkurzu pro uchazeče.

Propozice konkurzu

Propozice konkurzu na roli Malého prince

Konkurz se skládá ze dvou částí. V první části účastník přednese text, jehož zadání je uvedeno níže. Ve druhé části pak probíhá pohovor se komisí.

 1. Část konkurzu
  1. Účastník si připraví následující úryvek z divadelní hry Malý princ a přednese jej před porotou zpaměti.
   • Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého byznysmena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo… Já budu na jedné z nich bydlit, budu se na jedné z nich smát, a až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát! Až se utěšíš, budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš stále mým přítelem. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost… Tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. Řekneš jim: “Ano, hvězdy mě vždycky, rozesmějí!”
    Budou myslet, že ses zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek… Bude to, jako kdybych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát… Víš… ale dnes v noci… sem nechoď! Budu vypadat, jako by mě něco bolelo… trochu jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to… Víš, je to příliš daleko. Nemohu s sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného… Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Víš… moje květina… jsem za ni zodpovědný! Je tak slaboučká! A tak naivní. Má jen čtyři trny, aby ji chránily proti světu… Tak… To je všechno…
  2. Krátkou báseň, nebo úryvek z ní dle vlastního výběru
 2. Část konkurzu
  1. Pohovor s uchazečem o jeho zájmech, končících, cílech a divadle.
  2. Porota může uchazeče vyzvat, aby předvedl své další dovednosti, pokud to uzná za vhodné.

Po konkurzu vám bude výsledek oznámen nejpozději týden po konání konkurzu.

Bezprostřední hodnocení výkonu oznámí komise účastníkovi, pokud o to účastník sám po skončení konkurzu požádá.

Bezprostřední hodnocení výkonu není výsledkem konkurzu a není nijak závazné, jedná se jen o aktuální názory jednotlivých členů komise a ne celkový názor komise po shlédnutí všech účastníků a důkladné diskusi.

Pravidla konkurzu

Pravidla konkurzu na roli Malého prince

 1. Obecná ustanovení

1.1. Pořadatel

Pořadatelem konkurzu je
Divadlo GAFA, z. s.
Bezručova 391
Vrbno pod Pradědem
793 26
IČO: 042 12 924

1.2. Konkurz

Konkurz je zkouška z divadelního výkonu před komisí vypsaná Divadlem GAFA, z. s. za účelem výběru divadelního herce do připravované inscenace Malý princ.

1.3. Termín a místo konání

Konkurz se koná 9.8.2024 v Rabenštejnské věži.
Panská 207/4
České Budějovice
370 01

Přesný čas konkurzu obdrží každý účastník nejpozději den před konáním konkurzu.

1.4. Předmět konkurzu

Předmětem konkurzu se rozumí role Malého prince v připravované inscenaci Malý princ.

1.5. Účastník konkurzu

Účastníkem konkurzu je každý, kdo splňuje podmínky vypsané v bodě 2 těchto pravidel a zároveň podal elektronickou přihlášku (podrobnosti ad. bod 3.)

2. Podmínky účasti

2.1. Konkurzu se může zúčastnit každý chlapec, který ke dni konání konkurzu dovršil 10 let zároveň však nepřesáhl 12 let.

2.2. Každý účastník konkurzu je povinen podat elektronickou přihlášku (podrobný popis přihlášky v bodě 3.)

2.3. Každý účastník je povinen řídit se propozicemi konkurzu, které jsou dostupné na webových stránkách www.divadlogafa.cz/konkurz

2.4. Žádný účastník se nemůže účastnit konkurzu bez souhlasu zákonného zástupce.

2.5. Účastník je povinen být v místě konání konkurzu alespoň 15 minut před časem konkurzu.

3. Přihláška ke konkurzu

3.1. Každý účastník konkurzu je povinen podat elektronickou přihlášku na www.divadlogafa.cz/konkurz

3.2. Přihlášky je možno podávat maximálně do 7.8.2024 23:59

3.3. Každou přihlášku musí za účastníka podat jeho zákonný zástupce.

3.4. Každý účastník může podat pouze jednu přihlášku.

4. Práva účastníka

4.1. Každý účastník má právo předvést divadelní výkon dle propozic před komisí Divadla GAFA.

4.2. Každý účastník má právo na zhodnocení svého výkonu komisí, pokud o to bezprostředně po výkonu požádá.

5. Povinnosti pořadatele konkurzu

5.1. Pořadatel konkurzu je povinen zabezpečit v den konkurzu prostor pro konání konkurzu.

5.2. Pořadatel je povinen každého účastníka informovat o čase konkurzu emailem nejpozději den před konáním konkurzu.

5.3. Pořadatel je povinen ustanovit komisi, která vyhodnotí výkon účastníka.

6. Hodnocení výkonu

6.1.Výkon každého účastníka hodnotí komise ustavená pořadatelem.

6.2. Komise má povinnost hodnotit výkon každého z účastníků konkurzu nestranně a objektivně.

6.3. Komise má povinnost informovat e-mailem účastníky o výsledcích konkurzu nejpozději týden po konání konkurzu.

6.4. Ve výjimečných případech má komise právo vyhlásit druhé kolo konkurzu, pokud to bude nezbytně nutné.

6.5. Komise má právo výkon účastníka přerušit, požádat o zopakování výkonu, nebo zadat účastníkovi úkoly, které jí pomohou s hodnocením výkonu.

7. Práva pořadatele

7.1.Pořadatel má právo na vyloučení účastníka konkurzu, pokud účastník porušil pravidla konkurzu.

7.2.Pořadatel má právo změnit členy komise bez udání důvodu.

7.3.Pořadatel má právo na změnu místa a termínu konkurzu o kterém účastníky bezodkladně informuje.

7.4. Pořadatel má právo udělit výjimku účastníkovi, který nesplňuje jeden, nebo více bodů z kapitol 2 a 3.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.Proti rozhodnutí komise a výsledkům konkurzu není možno se odvolat.

8.2. Odesláním přihlášky účastník a jeho zákonný zástupce závazně souhlasí s pořizováním obrazových, video a audio souborů a také se zpracováním osobních údajů pro účely prezentace a organizace konkurzu a inscenace (GDPR.)

8.3.Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, nebo aktualizaci těchto pravidel, propozic, nebo dalších skutečností týkajících se konkurzu.

Prohlášení o GDPR

Zásady ochrany soukromí

I. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Divadlo GAFA, z.s. IČO 042 12 924 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

Email: info@divadlogafa.cz

Telefon: +420 737 537 711

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.1.3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro účast v konkurzech, soutěžích a dalších akcích pořádaných správcem vyžadujících registraci (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce dochází k automatickému i individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od uplynutí zákonné archivační lhůty). 

4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

5.1.1. podílející se na organizaci projektů správce 

5.1.2. zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte také podpisem smlouvy či objednávky.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024

Pokud jste si všechny dokumenty důkladně prostudovali, neváhejte, vyplňte přihlášku a užijte si s námi nezapomenutelný let na planetku B612!

přihláška

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a příjmení
Napište prosím jméno a příjmení uchazeče o roli Malého prince.
Napište prosím datum narození uchazeče.
Napište adresu trvalého bydliště uchazeče.
Napište nám jaké má uchazeč zkušenosti s divadlem, proč se rozhodl přihlásit se na konkurz, jak jste se o konkurzu dozvěděli, jaké má uchazeč koníčky, co dělá ve volném čase a další zajímavosti, které jsou dle vás dobré, abychom věděli.
Jméno zákonného zástupce
Napište prosím jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče.
Napište prosím email zákonného zástupce uchazeče.
Pokud nám chcete něco sdělit, či se na něco pozeptat, zde je prostor pro vás.
Souhlas